องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่ดาวเทียม
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
 
แผนดำเนินงานงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 


สภาพทั่วไป
 
 
 
ที่ตั้ง
             ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ที่ 9 (บ้านห้วยเสียด) ถนนบ้านใน-ขนอม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 6 กิโลเมตร
 
เนื้อที่
             มีเนื้อที่ 139 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 86,875 ไร่
 
ภูมิประเทศ
             พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขาสู่พื้นที่ราบชายฝั่ง
  ทิศเหนือ ติดต่อ เทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ทิศใต ติดต่อ อบต.ปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ทิศตะวันออก ติดต่อ อบต.ควนทองและเทศบาลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ทิศตะวันตก ติดต่อ อบต.ไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
             - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.ดอนสัก เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1,2,4,10,11,12,13และ 14
             - จำนวนหมู่บ้านที่มีพื้นที่ของเทศบาลตำบลดอนสักบางส่วน 1 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 9
 
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
             - จำนวนเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลดอนสัก
 
ประชากร
             จำนวนประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มีรายละเอียดดังนี้
  หมู่ที่ 1 ครัวเรือน 454 ครัวเรือน ชาย 747 คน หญิง 767 คน รวม 1,514 คน
  หมู่ที่ 2 ครัวเรือน 247 ครัวเรือน ชาย 325 คน หญิง 340 คน รวม 665 คน
  หมู่ที่ 4 ครัวเรือน 160 ครัวเรือน ชาย 206 คน หญิง 182 คน รวม 388 คน
  หมู่ที่ 9 ครัวเรือน 375 ครัวเรือน ชาย 507 คน หญิง 534 คน รวม 1,041 คน
  หมู่ที่ 10 ครัวเรือน 258 ครัวเรือน ชาย 342 คน หญิง 364 คน รวม 706 คน
  หมู่ที่ 11 ครัวเรือน 86 ครัวเรือน ชาย 84 คน หญิง 87 คน รวม 171 คน
  หมู่ที่ 12 ครัวเรือน 201 ครัวเรือน ชาย 335 คน หญิง 295 คน รวม 630 คน
  หมู่ที่ 13 ครัวเรือน 136 ครัวเรือน ชาย 250 คน หญิง 232 คน รวม 482 คน
  หมู่ที่ 14 ครัวเรือน 194 ครัวเรือน ชาย 366 คน หญิง 372 คน รวม 738 คน
             รวมประชากรทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 6,335 คน และจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,111 ครัวเรือน