องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่ดาวเทียม
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
 
แผนดำเนินงานงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 


การบริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
             ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบท ถนนดินลูกรัง ด้วยสภาพพื้นที่ลาดชันทำให้ถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อได้ง่ายต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ
การคมนาคม
             ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.
  ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย ระยะทาง 6.78 กิโลเมตร
  ถนนคอนกรีต จำนวน 8 สาย ระยะทาง 5.97 กิโลเมตร
  ลูกรังหินผุ จำนวน 53 สาย ระยะทาง 98.315 กิโลเมตร
             ถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท เป็นถนนลาดยาง 1 สาย ระยะทาง 4.7 เมตร
             ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. เป็นถนนลาดยาง 2 สาย ระยะทาง 12.809 เมตร
 
การโทรคมนาคม
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหมู่บ้าน 2 แห่ง (ม.1,ม.11)
  โทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้าน 23 แห่ง  
  โทรศัพท์ในครัวเรือน 4 แห่ง (หมู่ที่ 1,9,10,14)
 
การไฟฟ้า
  มีไฟฟ้าที่ใช้แล้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน
  ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 11)
  ราษฎรที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 90
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ, ลำห้วย 10 สาย
  บึง, หนองและอื่น ๆ 3 แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝาย 7 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น 359 แห่ง
  บ่อบาดาลที่ติดตั้งหัวโยก 10 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง (หมู่ที่ 1,2,4,9,12,13,14)
  สระน้ำ 11 แห่ง