องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
 
แผนดำเนินงานงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สมาชิกสภา อบต.
 
 
 
 

นายวิทยา ทองบัว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายพิมล วงศ์ปาน
นายสุเมธ  สงสุวรรณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอรุณ  บัวแก้ว
นายวัชรินทร์ พัฒน์ทอง
นายเกริก นุ้ยน้อย
นายพิมล วงศ์ปาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
นายสายันต์ แย้มอ่วม
นางกัญญา  ขลิบเคลื่อน
นายสุนทร รอดเกิด
นายณัฐวุฒิ  โภชนา
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
นายวิทยา ทองบัว
นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง
นายเลิศเชาว์  แซ่เล้า
นายสุวิทย์ คงโอ
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11


                           
                      

นายอัครเดช นาคมณี
นายวิชัยยัญ  รักภู่
ว่าง
นายสมบัติ สรษณะ
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13

                                   
              
นายธีระ ใจรักษ์
ว่าง
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14