วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องคัดเบ็ด หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ส.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนซีนกันน้ำมันและเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๓๒๓๑ เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้าง้เปลี่ยนชุดดรัมพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ OKI MC ๓๖๒ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (สีพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ของแปลงที่ดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ดอนสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างติดตั้งโปรแกรมและสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๘ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง