วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สฎ.ถ. ๓๒-๐๓๒ จากสายช่องคันเบ็ด ถึงสายช่องคันเบ็ด บ้านเขาแค หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนสัก โดยวิธีคัดเลือก
30  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องยนต์และหางเสือเรือท้องแบน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมผิวทางถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาปักเสาพาดสายเมนต์ไฟฟ้า สำหรับติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าโครงขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อยางรถเทอเลอร์บรรทุกเรือพร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างทำคัตเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครนายกและสมาชิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างติดตั้งสายแลนด์ ๑ จุดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง