วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2562
ซื้อพวงมาลา จำนวน ๑ พวง เพื่อร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างพร้อมแบบแปลนโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวน ๑,๔๒๖ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปริ้นเตอร์ รุ่น HP-CE๗๔๑A for HLJ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อพวงมาลา จำนวน ๑ พวง เพื่อใช้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเขากลอย ซอย ๑ (ตาแหวง) หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองนายเป้า หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี