วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อนม ยู เอช ที ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อนม ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คศล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรจุในถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ All In One หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถ ตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๓๒๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง