วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
ซื้อขอซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ จำนวน ๑,๔๔๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบโครงถักเหล็ก ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยู เอส ที ชนิดกล่อง รสจืด ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและยางปัดน้ำฝน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๔๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่อน สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๓๔๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์กองช่าง ทะเบียน กพ ๒๗๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำมันไฮดรอริกและน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายเขาน้ำซับ ซอย ๑ สระหลวงนาตาดี หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)