วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียน ๕ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อชุดสร้างภาพเครื่องปริ้นเตอร์ (Drum) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเรือไป-กลับ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์ จดทะเบียนโดเมนเนม สำรองข้อมูลใน Sever เว็บไซต์ อบต.ดอนสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างทำป้ายชื่อแบบอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเรือ ไป - กลับ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนชุดทำความร้อนเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง