วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวชายฝั่งประเภททุ่นลอยบ้านนางกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ส.ค. 2562
จ้างทำแผ่นป้าย ขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว พื้นที่สีน้ำเงินตัวหนังสือสีขาว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง ท่อน้ำมันไฮดรอลิค ซีลปากกระบอกไฮดรอลิค รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๓๒๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารแบบสรุปผลราคาค่าก่อสร้างพร้อมแบบแปลนโครงการ ๑๑ โครงการ จำนวน ๑,๗๒๕ แผ่น จำนวน ๒๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa ๒๒๐๐ จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเรือไป-กลับ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ ขนาด ๑x๓ เมตร ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง