วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของแปลงที่ดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลและฝึกสำรวจข้อมูลภาคสนามการใช้ประโยชน์ของแปลงที่ดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างนำรถยนต์กองช่าง ทะเบียน กพ๒๗๙๗ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๕ ๐๐๐๒ เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint P๓๕๕ d สีดำ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำฉา - น้ำโฉ หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๑ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการขยะรีไซเคิลมีค่า สร้างปัญญา พัฒนาเด็กใน ศพด. จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ชนิดแห้ง ขนาด ๑๒v จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียน ๕ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง