องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่ดาวเทียม
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
 
แผนดำเนินงานงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 


สำนักปลัด
 
 
 

นางวิภารัตน์ อักษรพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัดนายมานิต แก้วมณี
นางศศิธร จินวงศ์
นางสาวกฤษณา สมล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 
-ว่าง-
 
นายณรงฤทธิ์ เพชรนุ้ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางจินตนา ชูศรีหะรัญ
นางสนทนา ศรีสว่าง

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนางกำ
หัวหน้า ศพด.บ้านน้ำฉา
น.ส.อารยา นาคขาว
น.ส.อรทัย  จอนเอียด 
นายธรรมรัตน์  สุขช่วย 
หัวหน้า ศพด.บ้านนางกำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 รอภาพ
น.ส.อภิรนันท์  เพ็ชรพัฒน์
นายวีรยุทธ พิมพ์เถื่อน 
นายนพกรณ์ พรมภักดี
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง

 พนักงานขับรถยนต์