องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
 
แผนดำเนินงานงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองคลัง
 

นางอาจินต์ สกุลรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวธนพร บุญชู
นางสาวยุพา นาคพัฒน์
นางเกษร เกิดหึง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
 

นางสาวอุบลรัตน์  บุญชู 

นางชลธิชา  รุ่งโรจน์

นางสาวมนัสวี ใจเปี่ยม
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ