องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่ดาวเทียม
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
 
แผนดำเนินงานงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 


วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
 

 
“ ชุมชนเข้มแข็ง  ภาคเกษตรก้าวหน้า  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน”
 
พันธกิจ (Mission)
            การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
            การจัดการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
            พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
            ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรครบวงจร
            การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
         
       
 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
           1. การพัฒนาคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ สะดวก การขนส่งและมีระบบผังเมืองมาตรฐาน
           2. พัฒนาการศึกษาและคนสังคมในชุมชน/หมู่บ้านให้มีศีลธรรม จริยธรรม มีธรรมชีวิต ซื้อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะ
           3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข
           4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัย
           5. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน การท่องเที่ยวและการกีฬา

           6. ส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครอง ดูแล สาธารณสมบัติ ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.ส่งเสริมการสร้างพลังมวลชนในการป้องกันยาเสพติด