องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ดอนสัก ครั้งที่2/2566


เมื่อวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เวลา 13.30 น. นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13