องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ อบต.ดอนสัก จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  เพื่อให้การดำเนินงานจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13