องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
กองคลัง


นางอาจินต์ สกุลรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวธนพร บุญชู
-ว่าง-
นางเกษร เกิดหึง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


   
นางสาวอุบลรัตน์  บุญชู
-ว่าง- -ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 

นางสาวฐปนิสา  สกุลรัตน์

นางสาววรรัตน์  พงศ์ศิริเลิศ


 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ