องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

 
 
การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
  การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  วัด 3 แห่ง
  สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
 
การสาธารณสุข
  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 9 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99