องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ดอนสัก


เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักได้ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่  จำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนายบุญธรรม  นิยกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

2023-09-20
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24