องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


 นายสุเมธ  สงสุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

ติดต่อ: 089-4697859

นายณฐพล  ทองมี


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักติดต่อ: 0887885961


นางวิภารัตน์ อักษรพิทักษ์
นางอาจินต์ สกุลรัตน์
นายนันทวุฒิ โอชารส
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง