องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
สำนักปลัด

 
 

นางวิภารัตน์ อักษรพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัดนายมานิต แก้วมณี
นางศศิธร จินวงศ์
นางสาวกฤษณา สมล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 
-ว่าง-
 
นายณรงฤทธิ์ เพชรนุ้ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางจินตนา ชูศรีหะรัญ
นางสนทนา ศรีสว่าง

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนางกำ
หัวหน้า ศพด.บ้านน้ำฉา
น.ส.อารยา นาคขาว
น.ส.อรทัย  จอนเอียด 
นายธรรมรัตน์  สุขช่วย 
หัวหน้า ศพด.บ้านนางกำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 รอภาพ
น.ส.อภิรนันท์  เพ็ชรพัฒน์
นายวีรยุทธ พิมพ์เถื่อน 
นายนพกรณ์ พรมภักดี
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง

 พนักงานขับรถยนต์