องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
กองช่าง

 
 

 
นายนันทวุฒิ โอชารส
ผู้อำนวยการกองช่างนางพิชญธิดา  ชูประดิษฐ์
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


-ว่าง-
นายโสภณ เขียวกุ้ง
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 

 
 
นายอดิศักดิ์  ชูแสงศรี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง