องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]
12 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.2557 [ 21 ก.ค. 2558 ]
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักพ.ศ.2557 [ 21 ก.ค. 2558 ]
17 : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2556 [ 21 ก.ค. 2558 ]
 
|1หน้า 2