องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 5 ต.ค. 2562 ]10
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2562 ]12
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 5 ต.ค. 2562 ]11
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 5 ต.ค. 2562 ]12
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2562 ]15
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ต.ค. 2562 ]12
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2562 ]12
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 5 ต.ค. 2562 ]10
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ต.ค. 2562 ]13
90 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 5 ต.ค. 2562 ]10
91 ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2562 ]11
92 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 ส.ค. 2562 ]13
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ก.ค. 2562 ]11
94 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2562 ]11
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป๋นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา [ 3 ก.ค. 2562 ]14
96 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 พ.ค. 2562 ]13
97 ขั้นและระยะเวลาปฎิบัติงานของสำนักปลัด [ 23 พ.ค. 2562 ]12
98 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 21 พ.ค. 2562 ]13
99 แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 30 เม.ย. 2562 ]12
100 ประชาสัมพันธ์ ออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) [ 13 มี.ค. 2562 ]17
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11